Disclaimer

1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Toegang en/of gebruik van de site www.greenhouse-vlaanderen.be en www.greenhousedienstencheques.be houdt een automatische en onbeperkte instemming in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Gelieve de site te raadplegen noch te gebruiken wanneer u niet met deze voorwaarden kan instemmen.

Aldron nv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden wanneer dan ook aan te passen. De gebruiker of raadpleger stemt impliciet in met deze wijzigingen bij toegang tot de website. Aldron nv raadt daarom aan op regelmatige basis de gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van overeenstemmingen tussen Aldron nv en de gebruiker. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op en domineren elke aanvulling of wijziging in deze site.

2. TOEGANG TOT DE SITE
De toegang tot de inhoud van deze site is kosteloos, m.u.v. eventuele verbindingskosten. Abonnement of voorafgaande inschrijving zijn niet van toepassing.

Aldron nv behoudt zich het recht voor om wanneer dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing aan de gebruiker de inhoud van de site – deels of volledig – te wijzigen of tijdelijk of permanent te schrappen. Aldron nv kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van Aldron nv, Gentse Heerweg 42, B-8790 Waregem – België.

4. RECHTEN

Aldron nv is eigenaar en/of gebruiker onder licentie van alle foto’s, geluiden, gegeven, beelden, video’s, teksten, illustraties, titels, geanimeerde sequenties … zoals te vinden op de site. Dit geldt ook voor de software (deels), het concept, de databanken en de vorm. Deze onderdelen worden beschermd door de geldende wetten op auteursrecht, intellectuele eigendom, databankrechten, naburige rechten en sui generis rechten.

Enkel voor privé-gebruik – en onder voorbehoud van wijziging van het origineel – staat Aldron nv een elektronische kopie toe voor een deel of geheel van de constituerende delen van de website. Bovendien mag het gebruik ervan niet ingaan tegen de wetten en reglementen terzake.
Onder voorbehoud van schriftelijke toestemming van Aldron nv kan de verkoop, reproductie, het kopiëren of exploitatie met een ander dan bovenstaand doel, verspreiding, wijziging of gebruik – al dan niet met commercieel doel – strafrechtelijk bestrafte namaak inhouden. Wanneer hij dus geen toestemming heeft, verbindt de gebruiker zich ertoe bovenstaande handeling niet te stellen alsook o.a. headers te reproduceren of wijzigen om de herkomst van de inhoud te verhullen.

Alle spontane aanbevelingen of informatie, bezorgd op eender welke manier worden beschouwd als niet aan enig eigendomsrecht onderworpen en niet-confidentieel. Aldron nv wordt – zonder vergoeding – eigenaar voor exclusief en volledig gebruik.

5. MERKEN
Alle op de site voorkomende merken en logo’s van Aldron nv of andere vennootschappen van Aldron nv, zijn beschermd en gedeponeerd voor de Benelux en/of andere landen. De inbreukmaker is aansprakelijk voor merkinbreuk: gebruik van deze merken en logo’s wanneer hij geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de merkhouder heeft bekomen.

6. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD
Site-gebruikers verkrijgen van Aldron nv een persoonlijk en niet-exclusief recht ter raadpleging voor privédoeleinden, dat om het even wanneer kan beëindigd worden door Aldron nv zonder enige schadevergoeding of opzeggingstermijn. Het is strikt verboden informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden aan te wenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aldron nv.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Hieronder wordt verstaan: geen onrechtmatige daden stellen die o.a. de site schade kunnen toebrengen, overbelasten of buiten werking stellen of die rechten van derden aantasten. Ook zal de gebruiker geen enkele handeling op de website stellen die op een of andere manier het imago en de naam van Aldron nv of diens producten besmeurt.

Zo zal de gebruiker ook geen onwettige, lasterlijke, obscene, racistische of andere laakbare wijze van verzending van inhoud of element van de site via e-mail of anders hanteren.

De kosten (niet beperkt tot maar inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten) uit inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, uit foutief gebruik van de site, uit deelname van inbreuk op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Aldron nv door derden, worden gedragen door de gebruiker. Zo ook neemt de gebruiker de vergoeding, vrijwaring en indien vereist de verdediging van Aldron nv op zich.

7. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Aldron nv staat niet garant voor de site en samenhangende diensten m.b.t. werking, beschikbaarheid, continuïteit en/of toegang. Voor werking noch inhoud verleent Aldron nv impliciet noch expliciet een waarborg. De site wordt als dusdanig geleverd, binnen het wettelijk toegestane. Aldron nv streeft naar juistheid van informatie die ze op de site plaatst, zij waarborgt echter volledigheid noch juistheid. Ook wijst Aldron nv iedere aansprakelijkheid af m.b.t. virussen voortvloeiend uit downloads via links of e-mailverwijzingen op de site.

Directe noch indirecte schade, al dan niet commercieel, die volgt uit het gebruik van de site kan niet verhaald worden op Aldron nv.

8. PERSOONSGEGEVENS

a. Persoonsgegevens verzameld door Aldron nv

8.1. Aldron nv bewaart en beschouwt volgende informatie als persoonsgegevens bij bezoek aan de site:
– alle vrijwillig verstrekte informatie aan Aldron nv;
– alle informatie m.b.t. de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
– het e-mailadres van de gebruiker (bij elke vorm van dergelijke communicatie op de site);
– alle informatie m.b.t. (pagina’s op) andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen.

8.2. Aldron nv hanteert cookies op haar site: een bestand verstuurd door een internetserver dat zich op de hard disk van uw computer installeert. Een cookie onthoudt sporen van bezochte sites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Op die manier tracht Aldron nv u nog beter te bedienen bij een volgend bezoek.

8.3. Ook bij ontvangst of overdracht van gegevens op de site, behoudt Aldron nv het recht erkende codereringstechnieken – erkend volgens de gebruikelijke standaarden in de IT-sector – te gebruiken.

8.4. Aldron nv zal de bepalingen respecteren volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

b. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Aldron nv

Aldron nv gebruikt deze gegevens om inlichtingen m.b.t. updates te verspreiden, om informatie in te winnen, aanbevelingen te verkrijgen, voor commerciële doeleinden zoals direct marketing, voor statistisch onderzoek, voor mededelingen m.b.t. producten, voor optimalisatie van de site, voor contact met de bezoeker en elk ander commercieel of administratief doel. De gegevens kunnen worden overgedragen aan derden voor commerciële doeleinden door Aldron nv (als verantwoordelijke voor de verwerking ervan) of zijn verwerkers.

Aldron nv zal de gebruiker contacteren wanneer en vooraleer men bovenstaande gegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken. Zo geeft men de gebruiker de kans om kennis te nemen van het gewijzigd reglement m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens en om deelname te weigeren.

c. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft men het recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met Aldron nv:
per post: Aldron nv Gentse Heerweg 42, B-8790 Waregem – België

d. Over communicatie via e-mail

Aldron nv is gemachtigd door de gebruiker, haar – o.a. – promotionele e-mails te sturen.

De gebruiker kan steeds een e-mail sturen naar info@greenhouse-vlaanderen.be, als zij liever geen dergelijke mails wenst te ontvangen.

e. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Aldron nv is te bereiken:
per e-mail: info@greenhouse-vlaanderen.be
per post: Aldron nv Gentse Heerweg 42, B-8790 Waregem – België

 9. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

Vooraf moet Aldron nv de links goedkeuren naar zowel deze als andere websites.

Deze andere sites van derden worden niet gecontroleerd door Aldron nv. Zo kan Aldron nv dus niet verantwoordelijk worden geacht of aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud, informatie of materiaal op deze bronnen of websites, door ons gelinkt. Ook houden deze links instemming noch samenwerking in tussen hun aanbieder en Aldron nv.

Bovendien kan Aldron nv niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade, voortvloeiend uit goederen en diensten op, of gebruik en vertrouwen in de inhoud van deze derden-sites.

Dit heeft als gevolg dat de gebruiker die vertrouwt op deze inhoud, alle risico’s hiermee verbonden draagt en ervoor verantwoordelijk is.

10. GELDIGHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toepassing of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen wordt niet aangetast wanneer blijkt dat een van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht of niet toepasselijk is.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
Uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk zijn voor deze materie bevoegd en deze voorwaarden zijn uiteraard onderhevig aan het Belgisch recht. Aldron nv behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen wie handelt op een onwettelijke, ongeoorloofde wijze of in overtreding met deze voorwaarden.

12. CONTACTGEGEVENS
Voor vragen en opmerkingen m.b.t deze voorwaarden, contacteer ons:
via deze website of per e-mail: info@greenhouse-vlaanderen.be
per post: Aldron nv Gentse Heerweg 42, B-8790 Waregem – België

13. UITGEVER
Aldron nv Gentse Heerweg 42, B-8790 Waregem – België
tel: +32 (0)56 360 774
e-mail: info@greenhouse-vlaanderen.be

© 2016 Aldron nv, alle rechten voorbehouden.